Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Afnemer: iedere (rechts)persoon, die met Ultrasound Productions een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Ultrasound Productions een aanbieding doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

b. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Ultrasound Productions en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke Ultrasound Productions op grond van een Overeenkomst verricht;

d. Locatie: de plaats(en) waar Ultrasound Productions de Prestatie dient te verrichten.

e. Pandemie: een epidemie die zich geografisch wijd verspreidt en een grote regio of zelfs de hele wereld treft en tot maatschappelijke beperkingen leidt;

f. Evenement: Er is sprake van een evenement als er op een locatie sprake is van bijvoorbeeld een voorstelling, festival, optreden of feest. Ook een braderie, dorpsfeest of congres zijn evenementen.

g. TRSEC: Tijdelijke regeling subsidie evenementensector Covid-19

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ultrasound Productions verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Ultrasound Productions en Afnemer ter zake.

2.2     Afnemer staat Ultrasound Productions toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Ultrasound Productions. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering  van op Ultrasound Productions rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – geleverde Prestaties.

2.3     Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden Ultrasound Productions enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Ultrasound Productions en Afnemer zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.4     Indien en voor zover Afnemer bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten  van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Voorwaarden  van Ultrasound Productions, teneinde deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Ultrasound Productions deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle door Ultrasound Productions verstrekte offertes, gedane aanbiedingen alsmede verstrekte prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Voorts zijn zij geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2     Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens – zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden – zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze opgaven zijn slechts  bindend indien en voor zover dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.

3.3     In aanbiedingen gaat Ultrasound Productions er vanuit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht.  Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Ultrasound Productions te worden opgegeven, opdat Ultrasound Productions daarmee – voor zover mogelijk – rekening kan houden. Ultrasound Productions zal in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre met de bijzondere omstandigheden en eisen door haar (Ultrasound Productions) rekening is gehouden.

3.4     Aanbiedingen, alsmede door Ultrasound Productions (of in opdracht van Ultrasound Productions) vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software en berekeningen zijn eigendom van Ultrasound Productions en mogen zonder toestemming van Ultrasound Productions niet aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, noch mogen zij aan een derde ter inzage worden verstrekt.

3.5     Ultrasound Productions behoudt zich het recht voor om opdrachten en/of bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 4 – Overeenkomsten

4.1     Afnemer zal een digitale schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een digitale schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Ultrasound Productions. Afnemer dient de opdrachtbevestiging, binnen 7 dagen na ontvangst digitaal voor akkoord te ondertekenen. De afnemer ontvangt een bevestiging van de ondertekening en daarmede van de opdracht.

4.2     Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Voorts geldt dat toezeggingen die door personeel van Ultrasound Productions en/of door Ultrasound Productions ingeschakelde derden zijn gedaan, Ultrasound Productions slechts binden indien deze toezeggingen schriftelijk zijn vastgelegd en door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van Ultrasound Productions voor akkoord zijn getekend.

4.3     Indien partijen gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aanvulling wensen van hetgeen is overeengekomen zal de additionele Prestatie pas worden verricht nadat de aanvullende Overeenkomst is getekend.

 

Artikel 5 – Annuleren Overeenkomst

5.1     Annulering van de Overeenkomst door Afnemer is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van  het verrichten van de Prestaties. Met inachtneming van het hierna bepaalde zijn in geval van annulering te allen tijde alle door Ultrasound  gemaakte voorbereidingskosten door Afnemer aan Ultrasound verschuldigd.

5.2     Vindt annulering plaats na 15 werkdagen vóór het begin van het verlenen  het verrichten van de Prestaties, dan is Afnemer, naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van het verrichten van de Prestaties dan is Afnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd. 

5.3     In geval van annulering is Afnemer, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die Ultrasound Productions uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde –

Overeenkomst aan derden dient te voldoen voorzover deze niet in de overeengekomen prijs zijn begrepen, aan Ultrasound Productions te vergoeden. 

Artikel 6 – Levering en Levertijden

6.1     De overeengekomen levertijd is voor Ultrasound een inspanningsverplichting en geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders  zijn overeengekomen.

6.2 Ultrasound Productions is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.

6.3     Indien Afnemer aan Ultrasound Productions nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Ultrasound Productions door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn, is Ultrasound Productions gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.4     Ultrasound Productions is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van  (zaken van) derden.

 

Artikel 7 – Meerwerk

Indien in de Overeenkomst is vastgelegd dat Ultrasound Productions werkzaamheden dient te verrichten, is Ultrasound Productions bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan Ultrasound Productions redelijkerwijs had kunnen voorzien en/of verband houdende met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden en/of verband houdende met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, welke niet aan Ultrasound Productions kan worden toegerekend en ook anderszins niet voor haar rekening dient te komen, als meerkosten – naast de overeengekomen prijs – aan Afnemer in rekening te brengen. 

 

Artikel 8 – Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten

8.1     Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien Ultrasound Productions een aanvraag – ter zake het verkrijgen van toestemming, dan wel een vergunning of ontheffing – verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.

8.2     Afnemer zal alle vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de

Buma/Stemra rechten, welke verband houden met uit hoofde van de Overeenkomst op Ultrasound Productions rustende verplichtingen voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor correcte afdracht aan desbetreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en Ultrasound Productions vrijwaren indien deze door  een derde ter zake wordt aangesproken.

 

Artikel 9 – Locatie

9.1     Indien de Overeenkomst strekt tot het verrichten van werkzaamheden buiten het bedrijf van Ultrasound Productions, dan dient Afnemer zorg te dragen voor goede bereikbaarheid van de Locatie. Voorts dient Afnemer zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen ter plaatse, waaronder elektrische aansluitingen alsmede goed werklicht. Indien en voor zover nodig, stelt Afnemer hulpwerktuigen (zoals bijvoorbeeld hijswerktuigen en steigers) aan Ultrasound Productions ter beschikking. Afnemer ziet er verder op toe dat Ultrasound Productions geen hinder of vertraging zal ondervinden van (werkzaamheden door) derden op de bewuste Locatie.

9.2      Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat Ultrasound Productions de Locatie met de door haar gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken via een deugdelijke, verharde en  voldoende brede weg.

9.3     Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van Ultrasound Productions zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van Ultrasound Productions, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van het bepaalde in de Overeenkomst.

9.4     Afnemer zal er voor zorgdragen dat Ultrasound Productions bij het uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, niet zal worden gehinderd door derden, zoals bijvoorbeeld het publiek. Derhalve zal Afnemer voor zijn rekening en risico tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Security personeel.

9.5     De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie, opdat Ultrasound Productions aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen.

9.6     De inrichting van de Locatie – in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt – en de elektriciteitsvoorziening ter plaatse dienen zodanig te zijn dat Ultrasound Productions aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen, zonder dat zij (Ultrasound Productions) bijzondere voorzieningen behoeft te treffen dan wel meerwerk behoeft  te leveren. Voorts dient Afnemer te voorkomen dat de inrichting van de Locatie kan leiden tot schade aan zaken van Ultrasound Productions.

9.7     Afnemer zal er voor zorgdragen dat Ultrasound Productions direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de door Ultrasound Productions verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

9.8     Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden op de Locatie ter beschikking  gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Ultrasound Productions gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.

9.9 Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van Ultrasound Productions betrokken zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

 

Artikel 10 – Aanvaarding en reclame

10.1 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten dienen door Afnemer onmiddellijk schriftelijk aan Ultrasound Productions worden gemeld. Indien Ultrasound Productions niet binnen 1 dag na levering van de zaken een klacht van Afnemer ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten en/of gebreken.

10.2 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering te worden gemeld, zodat Ultrasound Productions in staat is ter plaatse de juistheid van  de betreffende klachten te onderzoeken. Voorts geldt ten aanzien van niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dat wanneer Ultrasound Productions niet binnen 48 uur na levering van de  zaken aan Afnemer een klacht van Afnemer heeft ontvangen, het gebrek en/of defect ten tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat  dit gebrek en/of defect na levering is ontstaan.

 

Artikel 11 – Gebruik van verhuurde / ter beschikking gestelde zaken

11.1 Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Ultrasound Productions verschafte bedieningsvoorschriften en aanwijzingen. Afnemer verklaart bekend te zijn met de werking van de apparatuur. Derhalve wordt als vaststaand tussen partijen aangenomen dat de door Afnemer gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur wordt gehuurd. Het voorgaande brengt – onder meer – met zich dat Afnemer ter zake geen beroep op dwaling toekomt.

11.2  Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van Ultrasound Productions verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.

11.3 Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultrasound Productions.

11.4 Ultrasound Productions heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer Ultrasound Productions of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang  verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

11.5 Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultrasound Productions. 

Artikel 12 – Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke staat

12.1 Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, in dezelfde technische en uiterlijke staat, aan Ultrasound Productions teruggeven. Afnemer is  aansprakelijk voor alle schade welke Ultrasound Productions en/of een derde lijdt als gevolg van het niet tijdig teruggeven van deze zaken.

12.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Ultrasound Productions op een Locatie zullen worden verwijderd en opgehaald, zal Afnemer er voor zorgdragen dat Ultrasound Productions de toegang krijgt tot deze Locatie op het overeengekomen tijdstip.

12.3 Het moment van teruggave is het moment waarop Ultrasound Productions alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken heeft ontvangen.

12.4 Indien Ultrasound Productions Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen alle kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke staat waarin zij verkeerden op het moment dat Ultrasound Productions deze zaken aan Afnemer ter beschikking stelde, voor rekening zijn van Afnemer.

 

Artikel 13 – Betalingen

13.1 De Afnemer dient de overeengekomen prijs vooraf te voldoen, tenzij schriftelijk een andere termijn voor betaling is overeengekomen.

13.2 Indien is overeengekomen dat Afnemer de overeengekomen prijs na ontvangst van een  factuur zal voldoen, dan dient Afnemer de prijs – zonder korting of een beroep op compensatie – te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

13.3 Verrekening door Afnemer van de door Ultrasound Productions gefactureerde bedragen met een door Afnemer gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Afnemer in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Ultrasound Productions de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

13.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer – zonder voorafgaande ingebrekestelling-  over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Ultrasound Productions de wettelijke rente verschuldigd.

13.5 Indien Afnemer ook nadat zij door Ultrasound Productions in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Ultrasound Productions te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De  hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

13.7 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de Afnemer bij de betaling een andere toerekening vermeldt.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 In geval van overmacht is Ultrasound Productions gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Afnemer enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Ultrasound Productions) geldend kan maken.4.2    Als overmacht aan de zijde van Ultrasound Productions wordt – onder meer – aangemerkt: – stakingen zijdens de werknemers van Ultrasound Productions dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;

  • ziekte van werknemers van Ultrasound Productions dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
  • maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Ultrasound Productions is gebonden;
  • niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
  • ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
  • het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen. Zoals aangegeven dient Afnemer hiervoor zelf zorg te dragen;
  • (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Ultrasound Productions;
  • diefstal van materialen benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
  • alsmede alle overige omstandigheden die Ultrasound Productions beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Ultrasound Productions komen.

14.3 In geval van overmacht heeft Ultrasound Productions het recht alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

 

Artikel 15 – Annulering vanwege pandemie

15.1 Indien en uitsluitend in het geval een evenement, waarvoor Ultrasound Productions als leverancier op basis van een overeenkomst aan Afnemer bepaalde prestaties zou leveren, als gevolg van een pandemie zoals bijvoorbeeld Covid-19 en al dan niet als gevolg van door de overheid ingestelde bestrijdings- en/of (voorzorgs-)maatregelen niet in zijn oorspronkelijke opzet en omvang plaats kan vinden, is Afnemer aan Ultrasound Productions een vergoeding verschuldigd gelijk aan een percentage van de factuurwaarde, afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt.

15.2 De verschuldigde vergoeding bedraagt in zulks geval, afhankelijk van het moment van annulering vanwege een pandemie, als volgt:

 

Annulering tot 12 weken voor

25%

met een minimum van de op grond van de Overeenkomst

de Datum van het Evenement

op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling

 

ofwel (ii) verschuldigde vergoeding;

Annulering tussen 12 en 6

50%

met een minimum van de op grond van de overeenkomst

weken voor de Datum van

op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling

het Evenement

ofwel (ii) verschuldigde vergoeding;

Annulering tussen 6 en 3

75%

met een minimum van de op grond van de overeenkomst

weken voor de Datum van

op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling

het Evenement

ofwel (ii) verschuldigde vergoeding

Annulering tussen 3 en 1

90%

met een minimum van de op grond van de overeenkomst

week voor de Datum van het

op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling

Evenement

ofwel (ii) verschuldigde vergoeding;

Annulering minder dan 1

100%

met een minimum van de op grond van de overeenkomst

week voor de Datum van het

op het moment van annuleren (i) gedane aanbetaling

Evenement

ofwel (ii) verschuldigde vergoeding.

 

15.3 Indien sprake is van enige compensatiemaatregel door de nationale overheid van Afnemer dan wel de Europese Unie is Afnemer gehouden het Evenement inclusief de volledige begroting, waar de Overeenkomst onderdeel van uitmaakt, aanmelden bij de bevoegde instantie (bijvoorbeeld RVO inzake TRSEC ten tijde van de Covid-19 pandemie). Ultrasound Productions zal volledig en onverkort meewerken aan deze aanmelding en zal Afnemer desgevraagd ondersteunen en voorzien van alle benodigde documentatie en inlichtingen.

15.4 In geval van annulering van het Evenement op grond van artikel 15.1 zal Afnemer bij de bevoegde instantie een Claim indienen in het kader van de desbetreffende compensatiemaatregelen. Ultrasound Productions zal volledig en onverkort  meewerken aan het indienen van deze Claim en zal Afnemer desgevraagd ondersteunen en  voorzien van alle benodigde documentatie en inlichtingen.

15.5 De uiteindelijke toewijzing of afwijzing van de aanmelding en de beslissing over de (hoogte van de) Claim ligt ter beoordeling voor aan de bevoegde instantie.

15.6 De Afnemer is aan Ultrasound Productions uit hoofde van artikel 15.2 hiervoor niet meer verschuldigd dan in het kader van de compensatiemaatregelen ten behoeve van Ultrasound Productions aan de Afnemer wordt uitgekeerd.

15.7 Ultrasound Productions verbindt zich ertoe om deze compensatiemaatregelen op gelijke wijze toe te passen op de afspraken tussen de Ultrasound Productions en door hem in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst ingeschakelde derden, waaronder doch niet uitsluitend onderaannemers, ZZP’ers en andersoortig personeel, en verbindt zich ertoe om door hem in het kader van deze compensatiemaatregelen ontvangen vergoedingen door te betalen aan de betreffende partijen.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en verzekering

16.1 Afnemer is – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Ultrasound Productions aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – vanaf het moment dat door Ultrasound Productions aan hem zaken zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken en vrijwaart Ultrasound Productions voor aanspraak van derden in dit verband.

16.2 Afnemer is – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Ultrasound Productions aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – voorts aansprakelijk voor alle door Ultrasound Productions en/of derden geleden schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop Ultrasound Productions de zaken aan Afnemer heeft geleverd en het moment waarop Afnemer deze zaken aan Ultrasound Productions heeft terug geleverd.

16.3 Afnemer zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Ultrasound Productions aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door Ultrasound Productions aan  hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Ultrasound Productions. Tevens zal Afnemer in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Afnemer dient Ultrasound Productions een kopie van deze aangifte te verstrekken.

16.4 Afnemer dient – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Ultrasound Productions aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – ervoor zorg te dragen dat alle door Ultrasound Productions aan hem geleverde zaken adequaat zijn verzekerd – tegen alle denkbare risico’s – gedurende de periode dat hij de beschikking   heeft over de geleverde zaken. Op verzoek van Ultrasound Productions dient Afnemer Ultrasound Productions een kopie van de polis en polisvoorwaarden te verstrekken.

16.5 Indien Ultrasound Productions zaken heeft gehuurd van derden teneinde aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, en zij deze zaken aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dan vrijwaart Afnemer Ultrasound Productions voor aanspraken van deze derden die verband houden met schade aan deze  zaken, dan wel schade veroorzaakt met deze zaken, en welke schade is ontstaan in de periode dat Afnemer de zaken van deze derden onder zich had.

16.6 Indien Ultrasound Productions aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid  van Ultrasound Productions beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ultrasound Productions wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarbij gevolg- en overige indirecte schade wordt uitgesloten.

Artikel 17 – Verzuim en ontbinding

17.1 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Ultrasound Productions gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder  de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden zijn alle vorderingen van Ultrasound Productions op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. Ultrasound Productions is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Ultrasound Productions tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Ultrasound Productions verder toekomende rechten.

17.2 Indien Afnemer in verzuim is met tijdige betaling, is hij aan Ultrasound Productions verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Ultrasound Productions redelijkerwijs moet maken teneinde de aansprakelijkheid van Afnemer vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.

17.3 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, dan wel – indien Afnemer een natuurlijk persoon is – onder curatelestelling van Afnemer, is Ultrasound gerechtigd tot onmiddellijke  ontbinding  van alle Overeenkomsten met Afnemer over te gaan.

17.5 In elk van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Ultrasound Productions op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is Afnemer gehouden tot onmiddellijke  teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.

17.6 Afnemer dient Ultrasound Productions onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Ultrasound Productions toebehoren en welke Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.

17.7 Afnemer dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Ultrasound Productions hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Ultrasound Productions.

 

Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

18.1 De rechtsverhouding tussen Ultrasound Productions en Afnemer wordt beheerst door Nederlands  recht.

18.2 Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief geschillen die zien op deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Zeeland/West Brabant te Breda.

Ultrasound Productions B.V. Nautilusstraat 165, 5015AN, Tilburg, +31 13-532 1729, rental@ultrasound.nl

25 Oktober, 2023

Vragen? We staan altijd klaar om je te helpen!

Neem contact op

10.000+

apparaten direct leverbaar

Gratis transport

op de meeste plekken in Nederland

Advies op maat

Altijd de beste adviezen

Win Partyset 1 voor één dag t.w.v. €150,-

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak kans om Partyset 7 t.w.v. € 185,- voor één dag gratis te huren.

Name(Vereist)